Whistleblowing

SG Finans har nolltolerans mot alla typer av mutor och korruption. Om en kund, leverantör eller någon annan part har information rörande mutor eller korruption som på något sätt, direkt eller indirekt, kan kopplas till SG Finans, önskar vi få vetskap om detta.

Anmälan kan göras anonymt, men ofta kan öppenhet ge bättre förutsättningar för en effektiv hantering i relation till de parter som är involverade. Vem det är som anmäler kommer oavsett att behandlas som konfidentiell information och en anmälares önskan om anonymitet kommer alltid att respekteras och upprätthållas så långt detta är lagligen möjligt.

 Alla anmälningar kommer att utredas och hanteras i enlighet med SG Finans vid var tid gällande regelverk.

 Anmälan kan antingen skickas som brev till SG Finans AS, Varslingsgruppen, Postboks 105, 1325 Lysaker, Norge eller per e-post till: sgvarsling@sgfinans.no.

 SG Gruppen har också en central kontaktpunkt för whistleblowing som är https://report.whistleb.com/en/societegenerale